Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement (HR) beschrijft de praktische regels en afspraken om de goede gang van zaken in de club te bevorderen en de doelstellingen van de club te helpen bereiken. Het HR is een aanvulling op de statuten van de Koninklijke Bridgeclub GOLDSTAR - CARTA MUNDI (KBC-GCM). In geval van tegenspraak met de statuten en de bepalingen van het HR, hebben de statuten voorrang.

 1. Clubleden, bezoekende spelers en toeschouwers gedragen zich in het clublokaal steeds volgens de normen van behoorlijk gedrag.
 2. Clubleden die in competitieverband KBC-GCM vertegenwoordigen, gedragen zich hoffelijk en ethisch en brengen op geen enkele manier de goede naam van de club in het gedrang.
 3. Inbreuken tegen genoemde gedragsregels kunnen aanleiding geven tot disciplinaire maatregelen, zoals tijdelijke en zelfs definitieve schorsing van clubleden en bezoekende spelers.
 4. Deze disciplinaire maatregelen zijn de bevoegdheid van het Bestuur, met dien verstande dat een definitieve schorsing vooraf ter goedkeuring moet voorgelegd worden van de Algemene Vergadering.
 • Inschrijvingen
  1. Om aan een tornooi deel te nemen moet men zich inschrijven. Voor sommige tornooivormen moet men zich vooraf inschrijven (telefonisch of via de website).
  2. Voor de wekelijkse tornooien meldt men zich ten laatste aan de inschrijvingstafel 5 minuten voor het aanvangsuur. Dit kan ook telefonisch of via de website. Wie zich later aanmeldt,zal geweigerd worden, tenzij de tornooileider beslist om de laatkomers alsnog te aanvaarden in het belang van het tornooi. Tegen de beslissing van de tornooileider is geen verhaal mogelijk.
  3. De plaats aan de tafel (NZ of OW) wordt volledig onafhankelijk door de tornooileiding bepaald. In principe geldt de volgorde van inschrijving, maar fysieke beperkingen of andere factoren kan voor de tornooileider aanleiding zijn voor een afwijkende aanpak.
 • Speel- en systeemafspraken
  1. Tijdens de clubtornooien gelden bepaalde beperkingen betreffende biedsystemen en conventies (gele en bruine systemen zijn niet toegestaan). Overtredingen kunnen met een arbitrale score worden bestraft.
  2. De spelers dienen hun speel- en systeemafspraken met een conventiekaart aan te geven en deze ter inzage aan de tegenpartij voor te leggen.
  3. Het ontbreken van een conventiekaart kan aanleiding geven tot een arbitrale score, de benadeelde partij krijgt het voordeel van een 60/40 % score.
 • Tornooileiding
  1. Bij aanvang van het tornooi wordt aangegeven wie er als tornooileider fungeert. Hij/zij kan worden aangesproken voor verduidelijking of om probleemgevallen op te lossen.
  2. Als een arbiter werd aangesteld, dan worden technische problemen aan hem voorgelegd.
  3. De ethische problemen zal de dienstdoende arbiter ter plaatse trachten op te lossenvolgens de algemeen geldende criteria van welvoeglijkheid, hoffelijkheid en sportiviteit. Lukt dit niet dan zal de voorzitter met 2 bevoegde personen in alle discretie in samenspraak met de betrokken spelers de zaak trachten op te lossen.
 • Bridgemates
  1. NOORD voert de correcte gegevens in en OOST controleert en bevestigt de uitslag.
  2. Onmiddellijk nadat het resultaat van de laatste gift is ingegeven en bevestigd brengt NOORD de Bridgemates naar de verzameltafel. Alle spelers sluiten hun bidding boxen en NOORD brengt deze mee naar de verzameltafel.
  3. OOST brengt de giften en de loopkaarten naar de verzameltafel.
 1. Conform aan haar doelstelling neemt KBC-GCM met enkele viertallen deel aan de viertallencompetitie die worden georganiseerd en gespeeld onder de leiding van de BBF en/of de VBL.
 2. Elk spelend lid komt in aanmerking en kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van een viertal dat voor KBC-GCM in de competitie aantreedt. Hij/zij moet wel voldoen aan de vereisten gesteld door de inrichtende instantie en KBC-GCM.
 3. Het aantal viertallen en de samenstelling ervan behoort tot de bevoegdheid van het Bestuur.
 4. Elk viertal wordt geleid door een kapitein. Voor de samenstelling van de viertallen steunt het Bestuur op de voorstellen die door de respectieve kapiteins worden ingediend. Eventuele aanpassingen worden met de betrokkenen besproken.
 5. Leden die bereid zijn om de functie van kapitein op zich te nemen, melden dit tijdig aan het Bestuur d.i. voorafgaand aan het begin van het nieuwe seizoen (ten laatste 15 mei). Zij dienen een voorstel in met betrekking tot de samenstelling van hun viertal.
 6. De kapitein zorgt ervoor dat het viertal steeds met het vereiste aantal spelers kan aantreden.
 7. De kapitein is verantwoordelijk voor het clubmateriaal dat tijdens de wedstrijden gebruikt wordt. Hij/zij zorgt ervoor dat de bidding boxen, boards e.d. terug op hun plaats gezet worden.
 8. De kapitein is tegenover de club steeds hoofdelijk verantwoordelijk. Dit heeft volgende implicatie : als een officiële instantie een boete oplegt in competitieverband wegens een tekortkoming of overtreding door de kapitein of door één of meerdere van zijn spelers,dan kan de club het bedrag van de boete terugvorderen.
 9. Een viertallenverantwoordelijke fungeert als brug tussen het Bestuur en de verschillende viertallen. Deze verantwoordelijke verstrekt advies aan het Bestuur en helpt de kapiteins bij eventuele problemen tot een oplossing te komen.

Het lidgeld wordt jaarlijks door het Bestuur vastgelegd en aan de Algemene Vergadering gemeld. Het lidgeld kan jaarlijks worden aangepast in functie van de financiële noden maar kan nooit het bedrag overschrijden dat in de statuten is vastgelegd.

 1. Regelmatig worden door de club cursussen georganiseerd voor beginners van alle leeftijden. Erkende leraars staan garant voor een degelijke opleiding.
 2. Na de basislessen-cyclus kan voor de beginnende bridgers vrijblijvend een follow-up lessenpakket worden georganiseerd.
 3. Verdere begeleiding en coaching wordt aangeboden via speciaal georganiseerde tornooien.