Statuten (22 juni 2014)

Het opstellen van statuten en latere wijzigingen behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van het bestuur. Deze Reglementen kunnen pas van kracht worden na goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Naam: Koninklijke Bridgeclub Goldstar - Carta Mundi (KBC - GCM).

KBC - GCM is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga (VBL).

Zetel: De zetel van de club is gevestigd in het lokaal waar de open bridgedrives plaats vinden. Hij kan op eenvoudige beslissing van het bestuur naar een andere plaats in Turnhout of de omgeving overgebracht worden. Het correspondentieadres zal echter bij voorkeur het adres zijn van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. Het bestuur kan daarover autonoom beslissen.

Juridische structuur: Feitelijke vereniging ontstaan uit de samensmelting van KBC Goldstar en Carta-Mundi op datum van 1 juli 2006.

 1. De Doelstellingen
  1. De club stelt zich tot doel het bridgespel door zijn leden te laten beoefenen en het bevorderen ervan, zowel kwantitatief als kwalitatief, zowel in de zetel van de club als elders, in een aangename sfeer en zonder inmenging in politieke, ideologische, sociale of persoonlijke aangelegenheden.
  2. De club kan daartoe ploegen vormen, kapiteins benoemen, deelnemen aan competities en/of toernooien in de schoot van bestaande liga's en/of bonden, en zulke toernooien en/of competities zelf organiseren.
  3. Met het oog hierop kan de club schenkingen en legaten ontvangen, manifestaties en andere activiteiten inrichten die de verwezenlijking van de doelstellingen van de club kunnen bevorderen. Indien de club roerende en onroerende goederen wenst te huren of te verwerven moet het bestuur hiervoor een goedkeuring van de AV verkrijgen. Een voorstel van dien aard vereist een goedkeuring met 2/3 van de stemmen inclusief volmachten. Dit principe geldt ook voor het aangaan van leningen.
  4. De club is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga (VBL) en is bijgevolg van rechtswege lid van de Belgische Bridgefederatie (BBF).
  5. De club bestaat voor onbepaalde duur en het maatschappelijk jaar begint telkens op 1 juni.
 1. Het Lidmaatschap
  1. Het aantal leden van de club is onbeperkt. Het lidmaatschap is persoonlijk.
  2. Iedereen kan lid worden van de club mits eenvoudige aanvraag, doch slechts na betaling van de vastgestelde jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Door zijn/haar aanvraag en toetreding aanvaardt het lid de statuten en de reglementen van de club en gaat hij/zij ermee akkoord.
  3. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de club. Zoals voor de VBL geldt het lidmaatschap van de club voor de periode van 12 maanden, gaande van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend jaar.
  4. De AV kan, op voordracht van het bestuur, personen tot ereleden benoemen.
  5. Men verliest zijn lidmaatschap van de club door vrijwillig ontslag te nemen, door een opgelegde uitsluiting of door niet-betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.
  6. Het bestuur kan, om zwaarwichtige redenen, een lidmaatschapsaanvraag weigeren of een lid onstslaan.
   Zwaarwichtige redenen kunnen zijn:
   • Niet-naleving van de statuten en/of reglementen.
   • Duidelijk wangedrag.
   • Schade berokkenen aan de club of nog het inzicht de belangen van de club met opzet te benadelen.
   Het bestuur kan deze beslissing echter enkel handhaven na het lid te hebben gehoord en bij geheime stemmingen via het melden van de met redenen omklede beslissing aan het lid. Het lid kan hiertegen beroep aantekenen bij de AV.
  7. Alle leden hebben recht op de prestaties hierna:
   • Verplicht lidmaatschap van de VBL via KBC - GCM (hoofdclub) of bij een andere door de VBL erkende bridgeclub.
   • Stemrecht op de Algemene Vergadering.
   • Verkiesbaarheid in het bestuur.
 1. De Algemene Vergadering
  1. Eénmaal per jaar wordt de AV statutair samengeroepen, voor de behandeling van minstens de punten a en b van artikel 3.4 hierna. Deze vergadering zal plaatsvinden op de eerste zondag volgend op de 15e juni van ieder jaar. Een buitengewone AV kan nog worden samen geroepen door het bestuur, telkens als de belangen van de club dit vereisen of op aanvraag van tenminste één derde der leden. De uitnodiging voor de AV gebeurt schriftelijk minstens 14 dagen op voorhand, via een gewone omzendbrief of elektronisch, met mededeling van de agenda, plaats, datum en aanvangsuur en met een volmachtenformulier.
  2. Enkel leden zijn stemgerechtigd op de AV. Derden kunnen slechts als waarnemers worden toegelaten.
  3. Elk stemgerechtigd lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid dat daartoe gemachtigd wordt door de ingevulde en ondertekende volmacht die deel uitmaakt van de uitnodigingsbrief.Elk aanwezig lid kan echter slechts drager zijn van ten hoogste één volmacht.
  4. De AV heeft volgende bevoegdheden:
   1. Benoemen van bestuursleden en herroepen van hun mandaten.
   2. Goedkeuren van het financieel verslag en kwijting geven aan het bestuur.
   3. Voorstellen voor en discussies over het algemene wel en wee van de club.
   4. Wijzigen van de statuten.
   5. Benoemen van ereleden die door het bestuur werden voorgedragen.
   6. Behandelen van beroep tegen het ontslag van leden.
   7. Ontbinden van de vereniging.
   Daarenboven kan de AV beslissingen nemen van algemene aard op voordracht van het bestuur of van een lid of een groep van leden.
  5. Mits ze volgens de correcte procedure (zie bijlage 2) is samengeroepen, is de AV altijd in aantal. De verkiezing van bestuursleden gebeurt schriftelijk en geheim, telkens als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen. Andere stemmingen gebeuren bij handopsteking, tenzij een aanwezig lid een geheime stemming verlangt. De besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid der stemmen.
  6. Het bestuur duidt de voorzitter aan van de AV en deze duidt op zijn beurt een notulist aan. De notulen worden op aanvraag aan de leden verdeeld of verstuurd.
 1. Het Bestuur
  1. Het bestuur van de club bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 leden. De AV verkiest de bestuursleden of herroept hun mandaat.
  2. De leden van het bestuur worden op geen enkele manier bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
  3. De duur van het mandaat van de bestuursleden wordt bepaald op drie jaar.
  4. De wijze van verkiezing en de procedure bij ontslag zijn opgenomen in het 'verkiezingsreglement' dat als bijlage bij deze statuten is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt (zie bijlage 2). Dit reglement kan alleen door de AV worden gewijzigd.
  5. Het bestuur treedt onmiddellijk in functie en om een goede werking te verzekeren, komt het minimaal zes keer per jaar samen. Een bestuursvergadering kan geldig beslissen indien minstens 50% van de bestuursleden plus één aanwezig zijn.
  6. Het bestuur kan zowel collectief als gedeeltelijk optreden, werken en vergaderen. Het verdeelt zelf alle taken en functies en regelt zelf zijn werking. Het duidt o.a. zelf de voorzitter, secretaris en penningmeester van de club aan.
  7. De beslissingen van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter doorslaggevend.
  8. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen of zover bepaalde taken niet door de gekozen bestuursleden kunnen worden ingevuld, kan het bestuur hiervoor andere leden coöpteren en deze al dan niet stemrecht geven in het bestuur. Deze coöptaties vervallen bij de eerstvolgende AV of bij het wegvallen van de taak of taken waarvoor het lid werd gecoöpteerd. Dit lid mag zich uiteraard verkiesbaar stellen bij de eerstvolgende AV.
  9. Het bestuur kan tevens derden (niet leden) tijdelijk in het bestuur opnemen en hen bepaalde taken toevertrouwen. Deze derden hebben echter nooit stemrecht, noch in het bestuur, noch in de AV en hun opname in het bestuur vervalt bij het wegvallen van de taak waarvoor zij werden aangetrokken of aangesteld.
  10. Alle uittredende bestuursleden zijn steeds herverkiesbaar, tenzij het bestuurslid zich uitdrukkelijk wenst terug te trekken.
  11. Is een besuurslid 3 opeenvolgende malen afwezig op een bestuursvergadering zonder 'geldige' verontschuldiging, wordt hij of zij als ontslagnemend beschouwd en kan het bestuur besluiten dit bestuurslid te vervangen tot aan de eerstvolgende AV (zie punt 8 hierboven).
 1. Bevoegdheden van het Bestuur
  1. Het bestuur heeft de meest ruime en uitgebreide bevoegdheid tot regeling van de zaken van de club. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de AV zijn voorbehouden, komen aan het bestuur toe.

   Meer bepaald is het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting (zie ook bijlage 1)en van mogelijke actieplannen.

  2. Het bestuur is verder bevoegd om alle handelingen van beheer te verrichten, daarin begrepen organisatie, benoeming, ontslag en bezoldiging van personeel en het uitvaardigen van reglementen.
  3. Het bestuur zal er verder over waken dat er geen handelingen door de leden worden gepleegd die de goede naam van de club in het gedrang kunnen brengen. Het kan desgevallend de nodig geachte maatregelen treffen.
  4. De bestuursleden gaan geen persoonlijke of solidaire verplichtingen aan die de club verbinden. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor de goede uitvoering van hun mandaat.
  5. Om rechtsgeldig verbonden te zijn tegenover derden, volstaat voor de club de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en de secretaris of een van hun plaatsvervangers, zonder dat deze hun macht hoeven te bewijzen.
  6. Rechtsvorderingen worden in naam van de club als eiser of als verweerder ingespannen door het bestuur, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter en de secretaris.
  7. Voor het openen en afsluiten van bankrekeningen, spaarboekjes en dergelijke volstaat de handtekening van de penningmeester en/of van het door de bestuursvergadering aangeduid bestuurslid.
  8. Voor het dagelijks beheer en de lopende verrichtingen volstaat de handtekening van de penningmeester en/of van het door de bestuursvergadering aangeduid bestuurslid en dit tot een maximum bedrag van € 500. Voor hogere bedragen zijn er twee handtekeningen vereist.
  9. Alle beslissingen en maatregelen door het bestuur getroffen zullen door de leden worden opgevolgd, voorzover ze niet in strijd zijn met deze statuten en de bestaande reglementen.
  10. Van elke bestuursvergadering wordt een verslag opgesteld door de secretaris. Dit verslag zal op de volgende bestuursvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Deze verslagen kunnen door ieder lid op aanvraag worden ingezien.
 1. Begroting en rekeningen
  1. Het jaarboek van de club loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Op het einde van elk boekjaar worden de rekeningen van het afgelopen jaar door de penningmeester afgesloten, de inventaris en de balans evenals de begroting voor het volgende jaar opgemaakt. Ze worden na controle door 1 of 2 commissaris(sen) ter goedkeuring aan de AV voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de club en kan onder geen beding bij wijze van dividenden aan de leden worden toegekend.
  2. Het vermogen van de club is samengesteld uit:
   • Alle roerende en onroerende goederen door de club verkregen of aangekocht.
   • De lidgelden van de leden.
   • Giften, legaten, toelagen en subsidies.
   • Alle andere mogelijke inkomsten.
 1. Ontbinding en vereffening
  1. De club kan ontbonden worden door een besluit van de AV of door een gerechtelijke beslissing.
  2. In geval van vrijwillige ontbinding worden door de AV één of meerdere vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van het te gelde maken der goederen vastgesteld.
  3. Indien er een batig saldo voor de club overblijft, zal dit aangewend worden naar het goeddunken van de AV die besloten heeft tot de ontbinding over te gaan.
  4. De notulen worden opgenomen en bewaard door de secretaris. De notulen worden op verzoek aan de leden verdeeld of elektronisch verstuurd.
Goedgekeurd door de leden op 01 juli 2007 bij handopsteking.

Enkele verduidelijkingen

Hoofdclub: De bedoeling hiervan is om enkel en alleen 'echte' leden van de club in het bestuur toe te laten. Op de VBL-lidkaart staat de 'gekozen' hoofdclub vermeld en op onze eigen ledenlijst staan deze leden aangeduid met de code 1 (gewoon lid), 3 (beginneling 1e jaar) of nog 4 (beginneling 2e jaar). Competitiespelers moeten in alle geval de club waarvoor ze in de competitie aantreden als hun hoofdclub kiezen. Nochtans zal ieder lid van onze club bij ons bestuurslid kunnen worden.

De begroting wordt niet als dusdanig aan de AV voorgelegd om de goede werking van het bestuur niet te storen. Wel zal de AV het financiële beleid kunnen bespreken en altijd voorstellen doen of beslissingen nemen (zie ook AV)

Het verkiezingsreglement

Dit reglement voorziet in een schriftelijke procedure opdat zoveel mogelijk leden hun stem zouden kunnen uitbrengen. De volmachten zullen dus samen met de oproeping voor de Algemene Vergadering uitgedeeld of (elektronisch) verstuurd worden. Het openen en tellen van de stemmen gebeurt echter op de AV zelf, zodat geheimhouding gewaarborgd is.

In de statuten is bepaald dat er minimum 3 en maximum 9 bestuursleden zijn, voor een periode van 3 jaar.

Als er tussen 2 opeenvolgende AV een bestuurslid ontslag neemt, kan het bestuur besluiten hem of haar te vervangen tot bij de eerstvolgende verkiezing. Zelfs indien dit mandaat dus nog niet verlopen zou zijn, zal die vervanger/-ster toch ontslag moeten nemen, maar kan hij/zij zich op de eersvolgende AV vanzelfsprekend herverkiesbaar stellen.

De kandidatuurstelling dient als volgt te gebeuren:

 • In de oproepingsbrief voor de AV wordt aangegeven welk bestuurslid ontslagnemend is en deze zich wel of niet herverkiesbaar stelt.
 • De kandidaturen dienen 7 kalenderdagen voor de AV bij de secretaris ingediend te worden.
 • Indien tijdens de AV blijkt en na toepassing van de hierboven vermelde punten nog bestuursmandaten beschikbaar zijn, kunnen deze eventueel nog aangevuld worden door één of meerdere aanwezige leden.